Central Park New York Casas Office

Magrenta ng apartment sa New York

ANO ANG DAPAT NIYONG ITANONG SA INYONG SARILI BAGO MAGRENTA NG APARTMENT

1 // Gaano katagal kayo mananatili sa New York?

Ang isang tipikal na pagpapaupa sa New York ay 12 buwan. Ang mga rentahan sa mas maikling termino ay mahirap makuha ngunit mahahanap at madalas ay inayusan na, kaya kung kayo ay naghahanap para sa pansamantalang pabahay, ito ay maaaring isang opsyon. Aming matutulungan ang sinuman na naghahanap na magrenta nang dalawang buwan man lamang para sila ay makakita ng kanilang lugar sa New York.

2 // Makakakuha ba kayo ng sahod ng US?

Ang lokal na kita ay mahalaga sa mga kasero (landlords) sa New York. Kung kaya't talagang makakatulong kung kayo ay mayroong magandang trabaho dito. Hindi niyo lamang kakailanganin na magpakita ng katibayan ng kita ng US, kadalasan ito ay dapat na halos 40x ng buwanang upa. Kaya kung kayo ay naghahanap na magrenta ng isang lugar para sa 3,000$, nangangahulugan na kailangan niyong magpatunay ng hindi bababa sa 120,000 USD na taunang kita mula sa iyong sambahayan. Kung hindi niyo natutugunan ang mga kinakailangang ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng aming contact form upang makita kung anong iba pang mga opsyon ang maaaring mayroon kayo.

3 // Naihanda niyo na ba ang mga kinakailangang gawaing-pasulat (paperwork)?

Kapag nag-a-apply na magrenta ng isang apartment, marahil ay kakailanganin niyo ang sumusunod na dokumentasyon. Ang broker niyo ay matutulungan kayong pagsama-samahin ito bago ang paghahanap niyo ng bahay upang hindi kayo mag-aksaya ng panahon kapag andyan na ang tamang apartment para sa inyo.

 • Sulat mula sa employer na nagsasaad ng posisyon, sahod at tagal ng empleyo
 • 2-3 magkasunod na katibayan ng sahod
 • Pinaka-kamakailan lamang na pagbayad ng buwis
 • 2-3 buwan na magkasunod na statement ng bangko
 • Pangalan, mga address, at mga numero ng telepono ng nakaraang mga kasero
 • Dalawang sulat ng personal na reperensiya
 • Dalawang sulat ng reperensiya sa negosyo
 • Beripikasyon ng iba pang mga asset gaya ng real estate, securities, atbp.
 • Litrato ng identipikasyon (lisensya sa pagmamaneho, pasaporte, atbp.) at VISA

4 // Magagawa niyo ba ang unang bayad?

Kasama ng inyong aplikasyon, kakailanganin niyong isumite ang bayad sa aplikasyon at bayad sa pagtsek ng credit. Sa pag-apruba ng kasero o pag-aapruba ng ahensya sa pagpapaupa, kayo ay iimbitahan na pirmahan ang pagpapaupa at kakailanganin na isumite ang sumusunod sa anyo ng indibidwal na mga sertipikadong tseke:

 • Isang buwan na deposito para sa seguridad
 • Mga unang buwan na renta
 • Bayad sa broker (kung naaangkop)

Kung hindi mo natutugunan ang mga kinakailangan na kita ng US, ang kasero ay maaaring hingin ang isa o lahat ng sumusunod:

 • Isang nakabase sa US na tagapag-garantiya na may mabuting kredito
 • Paunang bayad ng huling buwan na renta
 • Insurent (kumpanya ng seguro o insurance na nag-gagarantiya ng iyong bayad sa upa)
 • Ekstrang mga buwan ng deposito para sa seguridad
 • Paunang bayad ng buong taon na renta

5 // Paano ko hahanapin ang lugar?

Maaari kayong pumunta sa internet at subukang maghanap ng mga pagkakaroon (availabilities). Gayunpaman, kung magpapasya kayong gawin ito nang sarili niyo lamang, isaisip na ang proseso sa paghahanap ng tamang lugar ay maaaring maging napaka-nakadidismaya at nakakaubos-oras. Ito ay dahil sa ang karamihan ng mga ari-arian sa New York ay iminamarket ng mga broker, na nangangahulugan na kailangan niyong bayaran ang bayad sa broker bilang ang nangungupahan kahit na kayo ay gumagamit ng isang broker o hindi. Ang pagkakaroon ng tulad namin sa inyong tabi ay hindi lamang magbibigay sa inyo ng akses sa LAHAT ng mga apartment na nasa merkado, nauunawaan rin namin nang napakabuti kung ano ang dapat gawin upang masiguro niyo ang yunit kung ito'y gusto niyo. Sa nasabing makumpitensyang merkado gaya nito, lubos na kailangan ang kumilos nang mabilis at daglian, kung kaya't nakakatulong na malaman ang mga patakaran ng pakikipag-ugnay.

6 // Gaano katagal inaabot para makalipat?

Ang paghahanap ng isang lugar ay maaaring abutin nang ilang araw hanggang sa mga linggo, depende sa inyong mga partikular na ninanais at inyong kailangang petsa sa paglipat at pagtira. Pagkatapos niyong matukoy ang inyong bagong bahay, ngayon ay ang oras upang mabilis na kumilos. Siguruhin na naihanda niyo na ang gawaing-pasulat (paperwork) at ang pera nang sa gayon ay walang sinuman ang makakaagaw ng inyong bagong bahay! Pagkatapos ay ito na ang oras para sa kasero, ahensya sa pagpapaupa, condo- o konseho ng co-op para kayo'y aprubahan. Sa sandaling maaprubahan, hihilingin sa inyo na ideposito ang pera at kung bakante ang yunit, maaari na kayong lumipat kaagad. Ang kabuuang proseso ay karaniwang inaabot ng hindi bababa sa isang linggo, ngunit maaaring abutin nang mas matagal.

7 // Gaano kalaking espasyo ang kakailanganin niyo?

Titira ka ba nang mag-isa o bilang mag-asawa o pamilya? Ang mga bata ba ay magsasama-sama sa isang silid o kakailanganin nilang magkaroon ng kani-kanilang silid? Magtatrabaho rin ba kayo sa bahay lang, at mangangailangan ng isang opisina sa bahay? Ano naman ang tungkol sa mga bisita, gusto mo ba silang patuluyin sa isang ekstrang silid o isang sopa na tutulugan? May yaya ba kayong kasama sa bahay? At iba pa.

8 // Saan kayo dapat tumira?

Ito ay isang mahalagang katanungan. Kung napunta na kayo dati sa Lungsod ng New York, maaaring mayroon na kayong kagustuhan, ang katotohanan sa pagtira dito ay maaaring sobrang kakaiba. Maraming mga salik ang isinasaalang-alang; Saan ang inyong trabaho o unibersidad? Saang paaralan mag-aaral ang inyong mga anak? Gaano kalaki ang apartment na hinahanap niyo? Anong uri ng lugar ang kampante kayo? At syempre, ano ang inyong badyet? Masaya kami na makinig sa inyong kuwento at tulungan kayong isaayos ang pagpapahalaga sa mga bagay.

9 // Kung pipiliin namin na makatrabaho ang isang broker, ano ang mga tipikal na bayarin?

Sa New York, ang taong nagrerenta ng apartment ay siyang nagbabayad sa bayarin sa broker. Gayunpaman, ang isang mabuting broker ay ipapakita sa inyo ang mga opsyon na binabayaran ng may-ari, o sa ibang pananalita, kung saan kayo ay hindi magbabayad ng bayarin. Halimbawa ng mga lugar na kung saan ang may-ari ay nagbabayad ng gusali ay ang Midtown East at West at ang Pinansyal na Distrito (Financial District).

Tipikal na mga bayarin sa broker para sa pagrerenta ay ang mga:

 • Haba ng pag-upa 7-12 buwan: hanggang sa 15% ng taunang renta
 • Haba ng pag-upa 4-6 na buwan: buong buwan na bayarin
 • Haba ng pag-upa 1-3 buwan: kalahati ng bayarin sa isang buwan

10 // Ano na ngayon?

Batay sa mga patnubay sa itaas, dapat na mayroon na kayong ideya kung kayo ay isang mabubuhay na mangungupahan para sa mga kasero ng Lungsod ng New York. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng aming contact form at masaya kami na sasagot sa anumang mga karagdagang katanungan na maaaring mayroon kayo. O tumingin sa mga uri ng mga apartment na maaaring mahanap niyo sa New York.