Central Park New York Casas Office

Mga implikasyon sa buwis para sa mga dayuhan na bumibili ng ari-arian sa U.S.

// Mga implikasyon sa buwis para sa mga dayuhan na bumibili ng ari-arian sa U.S.

Ang pagbili ng apartment o ari-arian sa Lungsod ng New York ay isang kapana-panabik at madalas ay masidhing karanasan. Mahalagang palibutan niyo ang inyong sarili ng may kaalamang mga propesyonal, hindi lamang upang makahanap at masiguro ang tamang ari-arian, ngunit para maiayos din ang tamang ligal na istraktura upang lubos na mapababa ang mga implikasyon sa buwis. Gaya ng naipaliwanag na sa pahinang ito, ang pinakamagandang paraan para sa mga dayuhan ay ang bumili ng ari-arian sa pamamagitan ng isang LLC.

// Buwis sa Kita (Income Tax)

Mahalagang malaman na ang IRS (Internal Revenue Service) ay nangangailangan na ang mga dayuhan ay magbayad ng mga buwis sa kita sa US sa anumang kita sa/mula Estados Unidos. Ang kita sa pagpaparenta ay sumasailalim sa pirming 30% na witholding tax (maliban kung babawasan ng isang naaangkop na kasunduan sa income tax).

Ang pagmamay-ari (ownership) sa pamamagitan ng LLC ay hindi inaalis ang buwis sa kita . Gayunpaman, ang depresasyon at mga gastusin sa pagpapatakbo ng inyong pamumuhunan o pied-à-terre ay madalas na nagreresulta sa isang pananggalang sa buwis para sa maraming mga taon.

// Capital Gains Tax

Kapag ang isang dayuhan ay nagbebenta ng ari-arian sa U.S., siya ay dapat na magbayad ng capital gains taxes (FIRTPA withholding tax). Ang IRS ay pipigilin ang 10% ng kabuuang presyo ng pagbili (gross purchase price) sa ari-arian. Kapag ang isang US Tax Return ay naisumite na iniuulat ang capital gains tax, kung mayroon mang pagsauli ng bayad (refund), ang pera ay isasauli sa nagbenta. Ang capital gains tax para sa mga residente at kumpanya ng US ay 15-20%, samantalang ang capital gains tax para sa direktang pagmamay-ari ng dayuhan ay 30%.

Ang pagmamay-ari sa pamamagitan ng LLC ay inaalis ang 10% withholding procedure (FIRPTA) at binabawasan ang capital gains tax.

// Buwis sa Paglipat (Transfer Tax) - Buwis sa Mansyon

Ang mga Buwis sa Paglipat ay karaniwang binabayaran ng nagbebenta ng ari-arian. Ang Buwis sa Mansyon ay binabayaran ng mamimili.
Mansion Tax NYC

// Buwis sa Pamana (Inheritance Tax)

Sa kaso ng pagkamatay ng may-ari, ang isang buwis sa pamana ay kailangan na bayaran sa inaring ari-arian. Ang anumang nahahawakan o personal na ari-arian na matatagpuan sa U.S. at pinahalagahan ng higit $60,000 ay nangangailangan ng paghahain ng isang New York Estate Tax Return kapag ang dayuhan ay namatay. Sa kasalukuyan, ang New York Estate Tax ay may rate na 16%.

Ang pagmamay-ari sa pamamagitan ng LLC ay kinakansela ang peligro na dapat magbayad ng US inheritance tax at ipinagpapaliban ang inheritance tax sa bansa ng paninirahan - Ang isang korporasyon o LLC ay hindi namamatay.

// Buwis sa Regalo (Gift Tax)

Sakaling inyong piliin na iregalo ang inyong ari-arian sa hinaharap sa mga kamag-anak o kaibigan, ito ay magpapaumpisa ng isang buwis sa regalo (gift tax). Ang buwis sa regalo ay ipinapataw sa rate na 40%. Sa pagreregalo, ang isang indibidwal na hindi mamamayan ng U.S. o naninirahan sa U.S. ay maaaring gumawa ng taunang hindi isasamang mga regalo na $14,000 kada taon sa sinuman at maaaring kasalukuyang ipasa ang $143,000 kada taon sa isang asawa na hindi mamamayan ng U.S. sa pamamagitan ng libreng buwis sa regalo.

Ang pagmamay-ari sa pamamagitan ng LLC ay ipinagpapaliban ang Buwis sa Regalo (Gift Tax) sa bansa ng paninirahan.

// Ang solusyon: Isang nakabase sa U.S. na Limited Liability Company (LLC)

Ang mga ligal na entidad ng Amerika na pagmamay-ari ng mga dayuhan ay hindi itinuturing na dayuhan para sa mga layunin sa buwis ng U.S. Bilang resulta, kapaki-pakinabang para sa mga dayuhang mamimili na iayos ang isang LLC na nakabase sa U.S. upang mabili ang ari-arian. Hindi lamang ito mayroong mga benepisyo sa buwis, ngunit ang pagmamay-ari ng korporasyon ay isinasanggalang din ang mamimili mula sa anumang personal na demanda sa U.S. Sa kasong ito, ang mga dayuhang asset ng mamumuhunan ay hindi kailanman nasa peligro. Dagdag pa dyan, ang LLC ay pinagkakalooban ang dayuhang mamimili ng karagdagang privacy dahil sa hindi nito kailangang pampublikong irehistro ang kanyang pagmamay-ari ng LLC.

Makipag-ugnayan sa amin at iuugnay namin kayo sa mga abogado na maaaring makapagpayo sa inyo sa bagay na ito.

// Ano ang isang Kasunduan sa Buwis (Tax Treaty) at paano nito maaapektuhan ang aming pananagutan sa buwis?

Ang U.S. ay may mga kasunduan sa buwis (tax treaties) sa maraming mga bansa. Ang mga kasunduang ito ay nagpapahintulot sa mga dayuhan na mabuwisan nang hamak na mas mababa, o malibre mula sa mga buwis sa U.S. sa ilang tiyak na mga item. Bisitahin ang IRS website upang malaman ang higit tungkol pa sa mga kasunduan sa buwis na namamagitan sa U.S. at inyong bansa.