Central Park New York Casas Office

การแลกเปลี่ยนตามมาตร 1031 ที่ถูกระงับภาษี สำหรับชาวต่างชาติที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา

// การแลกเปลี่ยน 1031 คืออะไร?

การแลกเปลี่ยนตามโครงสร้าง 1031 อนุญาตให้นักลงทุนขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำเงินที่ได้ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใหม่และเลื่อนภาษีผลได้จากทุน

"ไม่มีกำไรหรือขาดทุนใดได้รับการยอมรับในการแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ประโยชน์ในเงพาณิชย์หรือธุรกิจหรือการลงทุน หากมีการแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีลักษณะเดียวกันซึ่งถือครองไว้เพื่อผลประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือธุรกิจหรือเพื่อการลงทุน"

// การแลกเปลี่ยนภาษี 1031 ที่ถูกระงับคืออะไร และดำเนินการอย่างไร?

การแลกเปลี่ยน 1031 เป็นการแลกสินทรัพย์ที่ปกติทั่วไปเป็นอสังหาริมทรัพย์ด้วยการขายและนำเงินที่ได้ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใหม่ การดำเนินการแลกเปลี่ยนนี้ บุคคลจะไม่รับรู้เกี่ยวกับการขาดทุนหรืกำไรใดๆตามมาตรา 1031 ตามบัญญัติกฏหมายภาษีอากร ภาษีผลได้จากทุนจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะมีการขายอสังหาริมทรัพย์และไม่ได้ทำการแลกเปลี่ยน

อสังหาริมทรัพย์ที่แลกเปลี่ยนไว้ต้องมีการแจ้งภายใน 45 วัน รายได้ทั้งหมดจากการขายครั้งแรกจะต้องลงทุนใหม่ในทรัพย์สินประเภทเดียวกันภายใน 180 วันนับจากวันที่ขาย เมื่อทำการแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ คุณต้องทำเช่นนั้น อสังหาริมทรัพย์ต้องมีการแลกเปลี่ยนกับอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัว

"การแลกเปลี่ยนตามมาตรา 1031 สามารถดำเนินการได้กับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน, อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์, อสังหาริมทรัพย์สินส่วนตัวหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า (ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล) มาตรา 1031 ไม่สามารถดำเนินการกับการแลกเปลี่ยนสินค้าคงคลัง, หุ้น, พันธบัตร, เงิน, หลักทรัพย์อื่น ๆ หรือหลักฐานการเป็นหนี้หรือสินทรัพย์อื่น ๆ คนกลางที่ผ่านการรับรองมีไว้เพื่อช่วยให้บุคคลและธุรกิจต่างๆดำเนินการการแลกเปลี่ยนตามมาตรา 1031 ได้ทุกประเภท "

// ตัวอย่างการแลกเปลี่ยนตามมาตรา 1031

นักลงทุนที่ตัดสินใจอสังหาริมทรัพย์ในราคา 1,000,000 ดอลลาร์ที่เขาซื้อเมื่อ 5 ปีที่แล้วในราคา 600,000 ดอลลาร์ จะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าภาษีประมาณ 140,000 ดอลลาร์สหรัฐในภาษีรวม (การคืนค่าเสื่อมราคา, ค่าภาษีผลได้จากทุน, และภาษีเงินลงทุนสุทธิ) เมื่อมีการขายอสังหาริมทรัพย์ หากบุคคลลงทุนไปเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 ดอลลาร์ในอสังหาริมทรรัพย์เพื่อการลงทุนอื่นใดภายในสหรัฐอเมริกาผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนตามมาตรา 1031 นั้น เขาหรือเธอจะได้รับการเลื่อนการจ่ายค่าภาษีผลได้จากทุน จากการทำธุรกรรมนี้ภายหลังจากการขาย

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนตามมาตรา 1031 ช่วยให้นักลงทุนชะลอการเก็บภาษีผลได้จากทุน รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อเข้าถึงศักยภาพทั้งหมดของผลประโยชน์เหล่านี้ มันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกระบวนการแลกเปลี่ยนตามมาตรา 1031 ยกตัวอย่างเช่น การมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคำที่คล้ายกัน (มักจะคิดผิดพลาดว่าหมายถึงทรัพย์สินประเภทเดียวกันอย่างแน่นอน) อาจทำให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่อาจถูกมองข้าม

นิวยอร์กคาซ่า จุมีความซาบซึ้งเป็นอย่างมากสำหรับโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับคุณในการแลกเปลี่ยนตามมาตรา 1031 ในครั้งถัดไปไม่ว่าจะเรียบง่ายหรือซับซ้อนเพียงใด คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่.

// ประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนตามมาตร 1031 ที่ถูกระงับภาษีคืออะไร?

การแลกเปลี่ยนตามมาตรา 1031 ที่ถูกระงับภาษี อนุญาตให้นักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เลื่อนภาษีผลได้จากทุน จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์หรือใช้ในการค้าหรือธุรกิจหรือเพื่อการลงทุน การประหยัดค่าภาษีนี้มอบประโยชน์มากมายให้แก่นักลงทุน เช่น การรักษาต้นทุนได้ร้อยละ 100 ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้แก่ : ก) การใช้ประโยชน์: การแลกเปลี่ยนจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพสูงไปยังอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่กว่าด้วยการจัดหาเงินทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนของพวกเขา ข) การกระจายความเสี่ยง: เช่น การแลกเปลี่ยนเพื่อเข้าไปอยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อื่น หรือการกระจายตามประเภทของอสังหาริมทรัพย์ เช่น การแลกเปลี่ยนจากหน่วยที่อยู่อาศัยหลายหน่วยไปยังแถบศุนย์การค้าปลีก C) การช่วยเหลือด้านการจัดการ: เช่น การแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกปล่อยออกมาจำนวนมากให้เป็นอสังหาริมทรัพย์ทดแทน ยกตัวอย่างเช่น อาคารอพาร์เม้นต์ที่มีผู้จัดการในสถานที่จริงหนึ่งคนหรือกรรมสิทธิ์ในผู้เช่า

// อสังหาริมทรัพย์ประเภทใดที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ และคำจำกัดความของ LIKE-KIND PROPERTY คืออะไร?

อสังหาริมทรัพย์ใดๆที่มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือธุรกิจ หรือเพื่อการลงทุน สามารถแลกเปลี่ยนเป็นอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการค้า ทางด้านธุรกิจ หรือเพื่อการลงทุน - อสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยน “ประเภทเดียวกัน” โดยการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วย: การแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว; ดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมสำหรับสิทธิการเช่าที่เหลือ 30 ปีขึ้นไป; การแลกเปลี่ยนที่ดินเปล่าเพื่อให้ได้มาซึ่งอาคารพาณิชย์; หรือการแลกเปลี่ยนที่พักเช่าสำหรับครอบครัวเดี่ยว เป็นอพาร์ทเม้นต์ขนาดเล็กเป็นต้น โดยกฎสำหรับการแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคลนั้นแคบลงเรื่อยๆและมีการจัดระดับหรือรหัสเฉพาะมากกว่าอสังหาริมทรัพย์

// // อสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องได้รับการลงทุนนานแค่ไหน?

ประเด็นสำคัญคือผู้ลงทุนมีความตั้งใจที่จะ“ ระงับการลงทุน” หรือไม่ ไม่ใช่เพียงช่วงเวลาเท่านั้น ไม่มีช่วงเวลาที่ “ปลอดภัย” ในการถือครองเพื่อการลงทุน เวลาเป็น 1 ในปัจจัยที่กรมสรรพากรสามารถนำมาพิจารณาเป็นตัวตัดสินความตั้งใจของผู้แลกเปลี่ยน สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกยกเลิก และอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกแทนที่ นักลงทุนทุกคนมีข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่ไม่ซ้ำกัน มันขึ้นอยู่กับพวกเขาและที่ปรึกษาด้านภาษีหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายของพวกเขา เพื่อให้สามารถยืนยันได้ว่าความตั้งใจหลักของพวกเขาคือการถือครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

// เป็นไปได้หรือไม่ที่จะแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยสมาชิกบริษัทจำกัดภาระหนี้สิน (LLC)หรือดอกเบี้ยห้างหุ้นส่วน?

ไม่มีดอกเบี้ยสมาชิก LLC ที่ LLC เลือกให้ทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนหรือดอกเบี้ยหุ้นส่วนถือเป็นทรัพย์สินส่วนบุคลและไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ ตามมาตร 1031 ห้ามมิให้แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ของหุ้นส่วน อย่างไรก็ตาม ทั้ง LLC หรือหุ้นส่วน (หรือนิติบุคคลอื่นๆสำหรับเรื่องนั้น) สามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนตามมาตรา 1031 ในระดับกิจการได้ ซึ่งหมายความว่า หุ้นส่วนทั้งหมดดำเนินการปล่อยทรัพย์สินซึ่งไม่เสียหาย และดำเนินการซื้ออสังหาริมทรัพย์ทดแทน หากคุณอยู่ในสถานการณ์ที่สมาชิก LLC หรือหุ้นส่วนบางรายมีความประสงค์ที่จะทำการแลกเปลี่ยน แต่เขาทั้งคู่ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้คุณปรึกษากับที่ปรึกษาด้านภาษีและกฏหมายของคุณ และหารือกันเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์และเวลาในการดำเนินการ ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่า "การปล่อยและการสลับ" หรือ "สลับและวาง" ส่วนในสถานะอสังหาริมทรัพย์ชุมชนนั้น สามีและภรรยาซึ่งเป็นสมาชิกของ LLC แบบคู่ อาจได้รับการพิจารณาให้เป็นสมาชิกคนเดียวที่ไม่สนใจ LLC เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีของรัฐบาลกลาง - ตรวจสอบที่ปรึกษาด้านภาษีหรือที่ปรึกษาด้านกฎหมายของคุณเพื่อพูดคุยเรื่องนี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้น

//รายการแลกเปลี่ยน 1031

รายการตรวจสอบการแลกเปลี่ยนตามมาตรา 1031 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาพรวมของขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนภาษีที่ถูกระงับตาม มาตรา 1031 รายการตรวจสอบนี้ไม่ได้เป็นตัวแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน

 1. การตรวจสอบ: การตรวจสอบการทำธุรกรรมทั้งหมดกับที่ปรึกษาด้านภาษีและ / หรือที่ปรึกษากฎหมาย
 2. เปิดเว็บการแลกเปลี่ยนตามมาตรา 1031 ใหม่ในระบบออนไลน์
 3. ทำสัญญา "โอนกรรมสิทธิ์" เพื่อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เดิม ดำเนินการทำสัญญา โดยใช้ชื่อของผู้แลกเปลี่ยน และ/หรือลายเซ็นของผู้แลกเปลี่ยน ด้วยภาษาที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน และด้วยความยินยอมของอีกฝ่าย
 4. ารปิดอสังหาริมทรัพย์เดิม: นิวยอร์กคาซ่า ได้รับมอบหมายให้ทำธุรกรรมเมื่อมีผู้ขายและการขายปิดตัวลง ตามข้อตกลงในการโอนกรรมสิทธิ์และการแลกเปลี่ยนเอกสารนั้น นิวยอร์กคาซ่าได้ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ปิดการขายให้ดำเนินการโอนอสังหาริมทรัพย์เดิมโดยตรงไปยังผู้ซื้อหรือการแลกเปลี่ยนจะถูกโอนโดยตรงไปยังนิวยอร์กคาซ่าผ่านการโอนเงิน
 5. 5. ระยะเวลาของการระบุตัวตน: ระยะเวลาในการระบุตัวตนและระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนอยู่ภายในช่วงเวลา 45 วัน แม้ว่าจะเป็นความรับผิดชอบของผู้แลกเปลี่ยน แต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎการระบุตัวตนทั้งหมด แต่นิวยอร์กคาซ่าจะส่งต่อการยืนยันการแลกเปลี่ยนที่ได้รับ
  โดยมีระยะเวลาการระบุตัวตนเป็นเวลา 45 วันและช่วงเวลาสำหรับการแลกเปลี่ยน 180 วัน (หรือวันที่ครบกำหนดการคืนภาษี แล้วแต่ว่าอันไหนจะถึงก่อน) ระยะเวลาการแลกเปลี่ยน ข้อกำหนดเกี่ยวกับการระบุตัวตน และกฏข้อบังคับในการระบุตัวตน
 6. การระบุทรัพย์สิน: ผู้แลกเปลี่ยนจะต้องระบุทรัพย์สินอย่างถูกต้องภายในเที่ยงคืนของวันที่ 45
  ก) บัตรประจำตัวประชาชนที่มีการลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้เสียภาษีจะถูกส่งต่อไปยังนิวยอร์กคาซ่า
  ข) บัตรประจำตัวประชาชนที่มีการลงนามรับรองความถูกต้องอาจถูกส่งไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมการแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ใช่บุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์หรือระงับสิทธิ์
 7. สัญญาซื้อ: ทำสัญญา "โอนกรรมสิทธิ์" เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ทดแทน ดำเนินการตามสัญญาโดยเขียนชื่อและ/หรือลายเซ็นของผู้แลกเปลี่ยนและเขียนโดยภาษาที่ยอมรับในการแลกเปลี่ยน โดยได้รับความยินยอมจากอีกฝ่าย
 8. ก) โทรหาที่ปรึกษาทางด้านการแลกเปลี่ยนของคุณที่สำนักงานใหญ่แห่งชาติหรือสำนักงานภูมิภาคตะวันออก หรือ
  ข) เปิดเว็บการแลกเปลี่ยนตามมาตรา 1031 ในระบบออนไลน์ จากนั้นซื้ออสังหาริมทรัพย์ทดแทน แลกเปลี่ยนเอกสารที่ได้เตรียมไว้: นิวยอร์กคาซ่าจะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารแลกเปลี่ยนสำหรับการซื้อ
  A) เอกสารต้นฉบับจะถูกส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่คนสุดท้ายซึ่งเป็นผู้ที่จะประสานงานในเรื่องลายเซ็น
  B) สำเนาเอกสารจะถูกส่งต่อไปยังผู้แลกเปลี่ยน
 9. การยกเลิกที่อสังหาริมทรัพย์ทดแทน
 10. การสิ้นสุด: หากกองทุนแลกเปลี่ยนทั้งหมดถูกนำมาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หนึ่งหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆ และเป็นไปตามข้อกำหนดการแลกเปลี่ยนทั้งหมด ถือว่าการแลกเปลี่ยนนั้นเป็นที่สิ้นสุด