Central Park New York Casas Office

การดำเนินการด้านภาษีสำหรับชาวต่างชาติในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา

// การดำเนินการด้านภาษีสำหรับชาวต่างชาติในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา

การซื้อที่พักหรืออสังหาริมทรัพย์ในนิวยอร์กซิตี้เป็นประสบการณ์ที่มักน่าตื่นเต้นและเข้มข้นมาก มันเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถไว้เคียงข้างคุณ ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อหาและดูแลเรื่องความปลอดภัยของอสังหาริมทรัพย์ของคุณเท่านั้น แต่จะต้องจัดทำโครงสร้างทางกฏหมายที่เหมาะสมให้แก่คุณด้วย ตามที่ได้อธิบายไว้ในที่นี้ วิธีการที่ดีที่สุดสำหรับชาวต่างชาติคือ การซื้ออสังหาริมทรัพย์ผ่านบริษัทจำกัดหรือ LLC

// ภาษีเงินได้

สิ่งสำคัญที่จะต้องรู้คือ ต้องรู้ว่ากรมสรรพากร (Internal Revenue Service) กำหนดให้ชาวต่างชาติต้องจ่ายภาษีเงินได้สหรัฐในทุกๆรายได้ที่เกิดขึ้นในหรือได้มากจากสหรัฐ รายได้จากค่าเช่าจะถูกเรียกเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 30 (เว้นแต่ได้รับการลดหย่อนจากสนธิสัญญาภาษีรายได้ระหว่างประเทศ)

การเป็นเจ้าของที่พักผ่านบริษัทจำกัดหรือ LLC นั้นไม่สามารถยกเว้นภาษาเงินได้ได้ อย่างไรก็ตาม ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการลงทุนของคุณหรือค่าใช้จ่ายค่าที่พักชั่วคราวของคุณมักเป็นผลในการป้องกันภาษีเป็นเวลาหลายปีได้.

// ภาษีผลได้จากทุน

เมื่อชาวต่างดำเนินการขายอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา เขาหรือเธอจะต้องจ่ายภาษีผลได้จากทุน (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย FIRTPA) กรมสรรพากรจะหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ของราคาซื้อขั้นต้นของอสังหาริมทรัพย์ เมื่อมีการขอคืนภาษีสหรัฐโดยมีการระบุจำนวนภาษีผลได้จากทุน หากมีการคืนเงินใดๆ เงินนั้นจะถูกคืนให้แก่ผู้ขาย โดยภาษีผลได้จากทุนสำหรับชาวเมืองและบริษัทในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ร้อยละ 15-20 ในขณะที่ภาษีผลได้จากทุนจากการเป็นเจ้าของโดยตรงสำหรับชาวต่างชาติอยู่ที่ร้อยละ 30

การเป็นเจ้าของผ่านบริษัทจำกัดหรือ LLC ช่วยลดขั้นตอนการหักภาษี ณ ที่จ่าย (FIRPTA) ร้อยละ 10 และช่วยลดภาษีผลได้จากทุน

// ภาษีการโอน-ภาษีที่พัก

ภาษีการโอนเป็นภาษีที่โดยปกติจะถูกจ่ายโดยผู้ซึ่งเป็นผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ ส่วนภาษีพักมักถูกจ่ายโดยผู้ซื้อ
Mansion Tax NYC

// ภาษีมรดก

ในกรณีที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เสียชีวิต ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินรายต่อไปจะต้องเป็นผู้จ่ายภาษีมรดก ทั้งนี้ทรัพย์สินที่จับต้องได้หรืออสังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคลใดใดก็ตามที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและมูลค่ามากกว่า 60,000 ดอลลาร์ มีข้อกำหนดที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีอสังหาริมทรัพย์ในนิวยอร์กเมื่อเจ้าของชาวต่างชาติเสียชีวิต ในปัจจุบันภาษีอสังหาริมทรัพย์ในนิวยอร์กมีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 16

การเป็นเจ้าของผ่านบริษัทจำกัดหรือ LLC ช่วยยกเลิกความเสี่ยงในการจ่ายภาษีมรดกสหรัฐอเมริกาและช่วยยืดภาษีมรดกให้กับประเทศที่พำนัก -บริษัทจำกัดหรือบริษัทรับผิดจำกัด (LLC) ไม่สามารถสลายตัวได้

// ภาษีการรับให้

หากคุณเลือกที่จะมอบอสังหาริมทรัพย์ของคุณให้แก่ญาติหรือเพื่อนของคุณในเวลาใดเวลาหนึ่ง การให้นี้จะทำให้เกิดภาษีการรับให้ โดยภาษีการรับให้จะถูกเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 40 ในกรณีมอบอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือบุคคลที่ไม่มีภูมิลำเนาในสรัฐอเมริกา สามารถยกเว้นค่าภาษีการรับให้ได้ปีละ 14,000 ดอลลาร์ต่อปีและปัจจุบันสามารถส่งเงินจำนวน 143,000 ดอลลาร์ต่อปีให้แก่คู่สมรสที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐฯ โดยไม่เสียค่าภาษีการรับให้

การเป็นเจ้าของผ่านบริษัทจำกัดหรือ LLC ช่วยยืดเวลาในการจ่ายภาษีการรับให้ให้แก่ประเทศที่พำนัก

// แนวทางแก้ปัญหา : บริษัทจำกัดในสหรัฐอเมริกา (LLC)

นิติบุคคลอเมริกันที่เป็นของชาวต่างชาตินั้นไม่ถือว่าเป็นชาวต่างชาติเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีของสหรัฐอเมริกา ดังนั้นจึงเป็นผลดีสำหรับผู้ซื้อชาวต่างชาติในการจัดตั้งบริษัทจำกัดในสหรัฐอเมริกาเพื่อทำการซื้ออสังหาริมทรัพย์ สิ่งนี้ไม่เพียงแค่ให้ผลประโยชน์ทางด้านภาษีเท่านั้น แต่เจ้าของบริษัทจำกัดยังช่วยป้องกันผู้ซื้อจากการฟ้องร้องส่วนบุคคลในสหรัฐอเมริกาได้ ในกรณีนี้ ทรัพย์สินต่างประเทศของนักลงทุนจะไม่มีความเสี่ยงใดใด นอกจากนี้บริษัทจำกัดหรือ LLC ยังให้ความเป็นส่วนตัวแก่ผู้ซื้อชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนการเป็นเจ้าของกับบริษัทจำกัด

ติดต่อเรา แล้วเราจะดำเนินการติดต่อทนายความที่สามารถให้คำแนะนำคุณในเรื่องนี้

//สนธิสัญญาภาษีระหว่างประเทศคืออะไร และจะมีผลต่อหนี้สินภาษีของฉันอย่างไร

สหรัฐอเมริกามีสนธิสัญญาด้านภาษีกับหลายๆประเทศ สนธิสัญญาเหล่านี้iระบุให้ชาวต่างชาติต้องเสียภาษีน้อยกว่าหรือได้รับการยกเว้นจากการเสียภาษีของสหรัฐในบางรายการ เข้าชมเว็บไซต์กรมสรรพากรเพื่อสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านภาษีที่มีอยู่ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศของคุณ