Central Park New York Casas Office

Tiết lộ Quyền riêng tư

//

Khi bạn yêu cầu thông tin, chúng tôi có thể cần một số thông tin cá nhân nhất định, như tên, địa chỉ e-mail và số điện thoại của bạn để trả lời một cách thích hợp. New York Casas sẽ không bao giờ bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba. New York Casas có thể cung cấp số liệu thống kê tổng hợp về khách hàng, doanh số, mẫu lưu lượng truy cập và thông tin trang web có liên quan của chúng tôi cho các nhà cung cấp bên thứ ba có uy tín, nhưng những thống kê này sẽ không bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân. Thông tin cá nhân được sử dụng cho các mục đích sau:

  1. để cung cấp và cải thiện các dịch vụ, tính năng và nội dung của chúng tôi;
  2. để quản lý việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi và tài khoản của bạn;
  3. để cho phép người dùng tự do sử dụng và dễ dàng điều hướng trang web này;
  4. để hiểu rõ hơn nhu cầu và sở thích của bạn;
  5. để thực hiện các yêu cầu bạn;
  6. để cá nhân hóa kinh nghiệm của bạn;
  7. để thông báo dịch vụ; và
  8. để cung cấp cho bạn thêm thông tin và ưu đãi từ chúng tôi hoặc các bên thứ ba mà chúng tôi tin rằng bạn có thể thấy hữu ích hoặc thú vị, bao gồm các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và thông tin khác về các dịch vụ liên quan.
Nếu bất cứ khi nào bạn cảm thấy không muốn nhận các liên lạc như vậy nữa, vui lòng làm theo các hướng dẫn hủy đăng ký được cung cấp trong bất kỳ các thông tin liên lạc nào.

//

Chúng tôi không hướng trang web đến những người dưới 18 tuổi và chúng tôi yêu cầu tất cả người dùng đảm bảo họ đủ tuổi trước khi sử dụng trang web của chúng tôi. Theo đó, trên trang web của chúng tôi không cố ý thu thập hoặc duy trì nhận dạng cá nhân hoặc thông tin khác từ những người dưới 18 tuổi. Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ nhận thức được rằng con mình đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi mà không có sự đồng ý của họ, hãy liên hệ đến info@nycasas.com. Nếu chúng tôi biết rằng một đứa trẻ dưới 18 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi các tệp của mình. Nếu đứa trẻ dưới 18 tuổi muốn sử dụng trang web của chúng tôi, chúng chỉ có thể làm như vậy với sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ.

//

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin này của New York Casas và các chi nhánh. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trên trang này để bạn luôn biết chúng tôi sẽ thu thập những thông tin gì, cách chúng tôi sử dụng và chúng tôi tiết lộ chúng trong những trường hợp nào.